1 . برنامه رادیوی زنده کلودنگ عشق در خصوص فرآورده های آرایشی و بهداشتی در مورخ 94/04/29

2 . برنامه رادیوی آهنگ تندرستی در خصوص فواید مصرف میوه جات و سبزیجات در سبد غذایی خانوار در مورخ 94/02/02

3 . برنامه رادیوی آهنگ تندرستی در خصوص فواید مصرف لبنیات و گوشت در سبد غذایی خانوار در مورخ 94/02/05

4 . برنامه رادیوی آهنگ تندرستی با موضوع تغذیه صحیح دانش آموزان در شب قبل از امتحان و صبح روز امتحان در مورخ 94/02/30

5 . برنامه رادیوی زنده ایمنی غذا از مزرعه تا سفره در مورخ 94/02/07

6 . برنامه تلویزیونی خانواده با موضوع اصول تغذیه صحیح در خانواده در مورخ 94/03/18