1 . برگزاری کنفرانس علمی یک روزه طب سنتی و فرآورده های طبیعی (دارای امتیاز بازآموزی)

     

     زمان : 7 اردیبهشت ماه 1396

 


2 . سمینار گزارش عوارض دارویی و پیشگیری از خطاهای دارویی (دارای امتیاز بازآموزی)

      زمان : 15 تیرماه 1396      دانلود فایل :