1 . دوره آموزشی با موضوع قوانین و الزامات تجهیزات پزشکی برای کلیه کارشناسان تجهیزات پزشکی مراکز درمانی استان هرمزگان

     در مورخ 94/02/03 توسط مدیریت تجهیزات پزشکی برگزار گردید .

2 . دوره آموزشی با موضوه برق ایمن برای کلیه کارشناسان تجهیزات پزشکی استان هرمزگان در مورخ 94/03/21 توسط مدیریت تجهیزات

     پزشکی برگزار گردید .