1 . برگزاری کنفرانس علمی یک روزه طب سنتی و فرآورده های طبیعی (دارای امتیاز بازآموزی)

     مکان : سالن رازی معاونت غذا و دارو 

     زمان : 1396/02/07