• نامه جمع آوری دارو - مورخ 95/10/29
دانلود فایل 
  • نامه جمع آوری دارو - مورخ 95/10/13
دانلود فایل
  • ریکال یوتروپنین غیر اصل - مورخ 95/10/22
دانلود فایل
  • جمع آوری کپسول Vig RX شرکت شهاب تجارت شایگان با سری ساخت 32707 - مورخ 95/11/26
دانلود فایل
  • امحاء و مرجوع نمودن فرآورده Caltrex برند  Health Burst - مورخ 95/11/26
دانلود فایل