تماس با ما          بندرعباس - بلوار دانشگاه - جنب بیمارستان خلیج فارس - خیابان نوروز 

 07633378754 - 07633378709


07633378756


7915918585Drugfood@hums.ac.ir