صفحه اصلی > معرفی معاونت  > مدیریت نظارت بر دارو و مواد مخدر 

     شرح وظایف مدیریت نظارت بر دارو و مواد مخدر    


                1-  نظارت و بازرسی از داروخانه ها

                2-  نظارت و بازرسی از شرکت های پخش دارویی

                3-  نظارت بر توزیع دارو

                4-  تدارک و توزیع داروها ی مورد نیاز مراکز درمانی تحت پوشش 

                5- رسیدگی و پاسخگویی به شکایات وارده حقیقی یا حقوقی از داروخانه ها ( در تمامی حالات ) و شرکت های توزیعی 

                6- رسیدگی و کارشناسی اقلام دارویی مکشوفه قاچاق و تقلبی و اعلام شکایت از متخلفین

                7- پی گیری تخلفات دارویی از طریق مراجع قانونی مربوطه 

                8-  برنامه ریزی و نظارت بر توزیع داروها ی بیماران خاص

                9- تهیه، توزیع، جمع آوری و امحاء کوپن شیر خشک و نظارت بر توزیع در استان

                10- خدمات دارویی شامل پاسخگویی به مراجعین حضوری، تلفنی و مکاتبه ای در خصوص نحوه تهیه داروی خاص و هماهنگی

                      با شرکتهای مربوطه

                11-  نظارت بر عملکرد شبکه های بهداشت و درمان استان 

               12- نظارت بر عملکرد داروخانه های بیمارستانی 

                13-  انجام مکاتبات اداری با واحدهای تحت نظارت جهت ابلاغ بخشنامه ها، دستورالعمل و نتایج بازدید های انجام شده

                14-  شرکت در جلسات، سمینارها، کارگاهها و کنگره های مرتبط 

                15-  نظارت موردی و گروهی بنا به درخواست دستگاههای دیگر مانند سازمان بازرگانی یا نیروی انتظامی جهت اجرای طرح های ضربتی

                       یا موردی از واحدهای تحت نظارت

                16- تهیه و توزیع داروهای مخدر و نظارت بر مصرف انها

                     1-16 ) تهیه و توزیع داروهای مخدر در سطح مراکز درمانی و نظارت برمصرف : (بیمارستان- درمانگاه- مرکزترک اعتیاد )

                     2-16 ) تهیه و توزیع داروهای مخدر در سطح بیماران سرطانی و صعب العلاج و نظارت برمصرف

                     3-16 ) امحاء پوکه ها و بلیسترهای باقیمانده داروهای مصرفی 

                     4-16 )  صدور مجوز و نظارت برعملکرد نمایندگیها ی توزیع الکل

                17- صدور پروانه های دارویی

                     1-17 ) صدور و ابطال پروانه تاسیس

                     2-17 ) صدور و تمدید پروانه مسئول فنی داروخانه 

                     3-17 ) تبدیل نوع فعالیت داروخانه

                     4-17 ) انتقال محل داروخانه در شرایط خاص 

                     5-17 ) صدور مجوز توزیع